Menu Zamknij

REGULAMIN CMENTARZA

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia pw. Św. Augustyna w Czapurach.

2. Cmentarz jest otwarty od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Przebywanie na terenie cmentarza poza tymi godzinami jest zabronione.

3. Nie zezwala się bez zgody zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

4. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.

5. Zabrania się samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.

6. Na terenie cmentarza i parkingu zabrania się działalności handlowej bez zgody zarządu cmentarza.

7. Zabrania się na terenie cmentarza palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

8. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży, czy zjawisk przyrodniczych.

9. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy:

● ustalenie miejsca pochówku

● pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsca pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem Opłat Cmentarnych

● wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach

10. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii pw. św. Augustyna oraz (na mocy Konkordatu między państwem a Kościołem katolickim) członkowie innych wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii zamieszkania.

11. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym na okres 20 lat (nie dotyczy to grobowców), albo do następnego pochówku w tym samym miejscu.

12. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych, przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

13. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.

14. Przy zgłaszaniu pochówku, rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z zarządem cmentarza wybór firmy pogrzebowej, która ma podpisaną umowę z parafią.

15. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić zarząd cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka, wnieść odpowiednią opłatę (patrz regulamin opłat), przedstawić projekt i dokonać wyboru firmy kamieniarskiej, która ma podpisaną umowę z parafią. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.

16. Na terenie cmentarza mogą wykonywać swą działalność firmy pogrzebowe i kamieniarskie, które mają podpisaną stosowną umowę z parafią. Firmy te ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne powstałe wskutek ich działalności.

ks. Rafał Cywiński – proboszcz parafii