Menu Zamknij

Gdzie przyjmuje się Chrzest?

„Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna” (KPK kan. 857)

W przypadku chrztu poza parafią zamieszkania (niekoniecznie zameldowania) rodziców, wymagana jest zgoda od proboszcza na chrzest poza parafią.

Jakie imię wybrać dla dziecka?

„Rodzice, chrzestni oraz proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.” (KPK kan. 855)

Pamiętać trzeba, że wraz z imieniem dziecko może otrzymać opiekuna i wzór do naśladowania – Świętego Patrona. Pan Bóg, w momencie poczęcia daje człowiekowi duchy niebieskie – Aniołów Stróżów, jako obrońców. Wspólnota Kościoła ofiarowuje tych spośród siebie, którzy już osiągnęli cel ziemskiej pielgrzymki – niebo. Stają się oni szczególnymi przyjaciółmi człowieka, wspierają w walce duchowej. Nie jest dobrze rezygnować z daru – Świętego Patrona.

Jakich dokumentów wymaga się do Chrztu?

a) akt urodzenia dziecka,

b) dokument zawartego związku małżeńskiego rodziców (jeśli taki związek został zawarty),

c) zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Jakie warunki spełniać muszą chrzestni?

„Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

a) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

b) ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku

c) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

d) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej

e) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

(KPK kan. 874)

Czy wolno odmówić chrztu?

Tylko w sytuacji, kiedy wyraźnie widać, że rodzice, opiekunowie, rodzina dziecka nie dają żadnej nadziei na katolickie wychowanie dziecka. Chrzest bowiem nie jest wydarzeniem jednorazowym i samym dla siebie, lecz ma być początkiem drogi do świętości.

Kiedy zgłaszać chęć ochrzczenia dziecka w naszej parafii?

Komplet dokumentów należy dostarczyć do biura parafialnego najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem Chrztu.

Kiedy udzielany jest sakrament Chrztu w naszej parafii?

Zasadniczym terminem udzielania sakramentu Chrztu jest niedzielna Msza św. o godz. 12.00 oraz sobotnia Msza św. o godz. 18.00.

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:

w celu uzgodnienia terminu katechezy, rodzice dziecka kontaktują się z katechistą:

Grzegorzem Korzeniewskim: katechezychrzcielne@gmail.com